sábado, 8 de mayo de 2010

IMPORTANT PER FINAL DE TRIMESTRE

Important: Darreres tasques per a final de curs. 2n ESO. Curs 2009-2010

Hi ha una sèrie d’activitats que cal concretar de cara al final de curs que ja s’acosta.
El trimestre finalitza el 4 de juny, i, tal com ja varem dir, cal presentar el projecte de cotxe elèctric la setmana abans (la memòria inclosa).O sigui que heu de presentar , com a molt tard, el cotxe :

2n ESO grup A: Dilluns 24 maig 2010
2n ESO grup B: Dimecres 26 maig 2010
2n ESO grup C: Dimarts 25 maig 2010


Aquest dia es faran les proves de temps i es recollirà la memòria del projecte. Si s’escau, a la setmana següent s’intentaria fer una cursa entre els millors cotxes.
Els qui no tenien un projecte a fer per tenir una nota inferior al trimestre anterior, poden lliurar al mateix dia el mateix projecte o un muntatge d’un semàfor. Finalment aquesta presentació es voluntària i es considerarà únicament si la resta de feina obligatòria durant el trimestre (practiques i activitats), ha estat presentada.

Els exàmens finals del trimestre, on entrarà tot el que s’hagi tractat sobre electricitat, tant a la teoria com a les practiques, es realitzaran el següent dia:

2n ESO grup A: Divendres 28 de maig de 2010
2n ESO grup B: Dimarts 1 de Juny de 2010
2n ESO grup C: Dijous 27 de maig de 2010


S’ha posat els exàmens a 2n A i C a la setmana abans, per la possibilitat de que hi hagi un imprevist i quedi , al menys, un dia de classe per fer-los. Si algun dels dies comentats no permet fer l’examen, aquest passaria automàticament a fer-se el següent dia de classe, ja sigui de teoria o practiques.

Al mateix dia de l’examen,caldrà presentar el dossier de l’assignatura. L’objectiu d’aquesta presentació es verificar únicament que la feina esta feta i recollida, ja que tot el que hi ha d’haver s’ha corregit individualment o a classe. Es per això que pot ser que el dossier es torni al mateix examen o bé a la darrera setmana de classe. Els requeriments pel dossier són:

- Portada amb el text “Dossier de tecnologia”, el curs, l’any i el nom, sent a lliure elecció la resta del disseny de la portada.
- Com a mínim hi ha d’haver tota la feina feta durant el curs, amb les activitats, apunts i les practiques, amb el segell de validació. Malgrat tot , es permetrà presentar practiques fins al darrer dia de practiques, sent possible lliurar alguna practica abans del darrer dia de trimestre, amb la condició de que el professor sigui localitzable i a disposició, cosa que no es pot predir.
- Pot haver també les fotocopies dels apunts, i fotos o copies de treballs anteriorment lliurats.
- Tot estarà correctament presentat i enquadernat, procurant que la presencia de fulls rebregats, faltes , gargots , etc, sigui mínima o nul·la.

Tots aquells alumnes que tinguin unes notes que els faci pensar que no superaran la assignatura, han de saber que fer el màxim de feina possible no els portarà solament millora de nivell de cara a propers anys, sinó que molt segurament li donarà facilitats de cara a l’exàmen de suficiència i a la junta d’avaluació final, on la valoració de l’actitud de treball pot ser fonamental en les decisions finals.

Com a totes les regles , sempre hi pot haver excepcions, per tant, si hi ha alguna cosa que no estigui clara o que es vulgui discutir, podeu anar a veure el professor en qualsevol moment que us pugui atendre, sempre abans del final del trimestre.

correcció activitats temes 17, 18 i 19

Correcció activitats tema 17

1.-quin és l’aparell que tenen la major part de centrals elèctriques per poder fer girar l’alternador?

Es tracta d’una turbina, la qual absorbeix la força d’un fluid en moviment per transformar-la en energia cinètica de rotació (força de gir) , que es transmet a un alternador.

2.-Per cert, i que és un alternador?

Es un generador elèctric de corrent altern (el generador més important en energia elèctrica). En ell , obtenim corrent elèctric a partir de moviment.

3.-En que es diferencia una central nuclear d’un central tèrmica convencional?

Bàsicament en la font d’energia primària utilitzada. A les centrals nuclears s’utilitza elements radioactius, la reacció dels quals emet gran quantitat de calor, mentre que a les tèrmiques convencionals, obtenim calor cremant combustibles fòssils (carbó, gasoil...). Com podem veure, el resultat és el mateix, per tant, totes les diferencies que tinguem entre aquestes centrals dependran del “combustible” utilitzat per generar calor.

4.-Quines són les centrals elèctriques que contaminen menys i quines més?

Les centrals nuclears i les centrals tèrmiques convencionals son les que més contaminen i més perill i degradació porten, a part de no ser renovables. La resta forma part del grup d eles energies alternatives (hidràulica, eòlica, geotèrmica...), que, a part de ser mes netes, acostumen a ser renovables.

5.-Perquè existeixen centrals tan perilloses com son les centrals nuclears?

La raó principal es que son les que més electricitat ens permeten generar...surten més a compte. Amb l’evolució dels problemes mediambientals, s’està potenciant les centrals amb energies alternatives.

6.-Perquè serveixen els panells fotovoltaics?

Son aparells amb dispositius electrònics que permeten obtenir corrent elèctric a partir d ela llum. Són especialment útils quan s’exposen al sol per obtenir electricitat (corrent continu), i es típic trobar-les allà on no arriba el cablejat del corrent, en satèl·lits artificials, etc...

7.-Fes un llistat de centrals elèctriques que necessitin la força de l’aigua per generar electricitat.

Bàsicament són les centrals hidràuliques i les mareomotrius, però moltes de les altres centrals funcionen amb altres fluids que fan el mateix paper que l’aigua.

8.-En què consisteix una central geotèrmica?

S’aprofita l’escalfor del fons de la terra en forma d’aigua o vapor calents. Gracies a a questa escalfor es pot esclafar vapor a pressió per moure una turbina.

9.-Quines dues maneres de fer electricitat permeten obtenir corrent continu?

Els acumuladors (piles i bateries) i els panells fotovoltaics.

10.-Comenta una central elèctrica que no necessiti turbina per fer girar un alternador.

Una central amb panells fotovoltaics, o, una central eòlica, si bé aquest darrer exemple es discutible, perquè un moli de vent ve a ser una mena de turbina.


Correcció activitats tema 18

1.-Perquè serveix un transformador?

Per modificar el voltatge del corrent que passa per un conductor. Molts electrodomèstics consumeixen un voltatge inferior al que els arriba d ela xarxa i una solució es el transformador que porten acoblat, que baixa la tensió de la xarxa elèctrica al entrar al receptor.

2.-250 kV , quants volts són?

250000 V

3.-Aquests 250 kV son mitja, alta o baixa tensió?

Parlaríem d’alta tensió. Pels éssers humans, la baixa tensió ja es un perill, per tant podem imaginar el lluny que hem de deixar les torres d’alta tensió, generadors o estacions transformadores.

4.-Que fan les estacions transformadores?

Al estar a prop de les centrals , pugen la tensió , mentre que al arribar a prop dels llocs de consum d’electricitat, s’encarreguen den baixar-la fins a 220-230 o 380V.

5.-Perquè cal pujar la tensió del corrent quan surt de la central?

El corrent altern i d’alta tensió te menys pèrdues, i per això, durant la major part de trajecte entre les centrals i els llocs de consum, el corrent es desplaça amb alta tensió

6.-Perquè serveix un comptador?

Serveix per enregistrar el corrent que consumim, i que, per tant, haurem de pagar. La quantitat es mesura en unitats d’energia (kWh).

7.-Com es diuen els cables pels que passa un corrent monofàsic?

S’anomenen fase i neutre, a diferencia de positiu i negatiu quan parlem de corrent continu.

8.-Quina és la tensió que normalment tenim a casa nostra?

220-230V, mentre que a les fàbriques s’acostuma a tenir diferents línies de 380V, a part de les de 220V

9.-Perquè serveixen les fonts d’alimentació?

Permeten transformar el corrent altern en continu. Acostumen estar en electrodomèstics que consumeixen corrent continu i els endollem a la xarxa (endolls , de corrent altern). De no ser així, molts electrodomèstics no es podrien endollar al corrent.

10.-Què és el mateix que voltatge?

També es pot anomenar tensió o diferencia de potencial.


Correcció activitats tema 19

1.-Perquè diem que el ID protegeix a les persones?

El diferencial compara el corrent que entra a la casa amb el corrent que surt, que, com molt be sabem, ha de ser el mateix. En el moment que no es el mateix es perque hi ha alguna fuita de corrent a un electrodomèstic defectuós o que alguna persona s’està electrocutant (l’electricitat passa per la persona i va al terra)

2.-Perquè quan més PIA hi hagi millor?

Cada PIA controla una part del circuit que tenim a la casa. Quant mes PIA, més dividit tenim el circuit i es mes senzill controlar-lo i reparar-lo (si una línea falla, la resta pot seguir funcionant, mentre s’espera que vinguin a arreglar la part defectuosa i es menys temps sense corrent.

3.-Perquè serveixen les caixes d’empalmament?

Es el lloc on es fan les unions de conductors als circuits reals. També es el lloc on es poden fer reparacions, ja que la resta de circuit estarà protegit per tubs o encastat a la paret.

4.-Quants cables hi passen pel circuit elèctric de casa nostra?

En principi , el més freqüent es que siguin 3: Dos que ja coneixem, la fase i el neutre, i l’altre que va a la presa de terra i que és un sistema de seguretat més.

5.-Quin paper tenen cada un d’aquests cables?

Com ja hem comentat, dos es pel pas del corrent i el tercer es per seguretat. Aquest darrer acostuma a ser de dos colors groc i verd, però no sempre te que ser així.

6.-Que és la potencia contractada

Ens indica el màxim corrent que podem consumir en un moment donat. Es la energia que tenim reservada, i paguem per ella, la utilitzem o no, a part de la quantitat total d ecorrent que consumim. Això ho podrem comprovar a la factura de la llum.

7.-Perquè l’ICPM protegeix d'estafar la factura de la llum?

L’ICPM, a mes de protegir el circuit de sobrecarregues limita el pas del corrent al que esta marcat a la potencia contractada, o sigui , que si tenim una potencia contractada de 4000W, en un segon solament podrà passar 4000 J pel circuit; si ens passem el ICPM salta, ja que no ens podem passar de la energia que tenim reservada.

8.-Quina diferencia hi ha entre un circuit simple i un de commutat?

Al segon, podem activar un receptor des de mes d’un lloc, indistintament (com tenim sovint als passadissos o grans sales de la casa), mentre que quan el receptor es pot activar des d’un sol lloc (per exemple un interruptor), parlarem de circuit simple.

9.-Que és la connexió a terra?

Es un conductor que acaba enterrat a una certa profunditat, amb una barra metàl·lica. Aquest esta connectat a la xarxa de preses de terra de l’habitatge i es un a protecció contra pèrdues de corrent i instal·lacions defectuoses. No es infalible, però ben instal·la’t es molt útil.

10.-Perquè són perillosos els “ lladres” a les instal·lacions elèctriques?

Enganyen als interruptors de seguretat a unes parts del circuit (podem concentrar en una sola part del circuit el que hauria de consumir degudament repartit i molts sistemes d eseguretat no ho distingeixen. Per posar responsablement un lladre ens hem d’assegurar que tot el que hi connectem no sobrepassa el que poden aguantar els conductors del circuit de l’habitatge en aquella part.

domingo, 14 de marzo de 2010

PROJECTES TERCER TRIMESTRE

Condicions generals dels projectes de final de curs.

A classe ja es comentarà en quin cas cal fer un o altre projecte i si es farà en grup o individual, així com algunes condicions generals de la nota.

Projecte 1: EL COTXE ELÈCTRIC

Les condicions seran les següents:

El cotxe tindrà els següents requeriments:

- La única propulsió seran 3 piles LR6, connectades com es vulgui, a un únic motor elèctric , a triar el propi equip.
- Les dimensions mínimes seran de 20x10x5 cm
- Tindrà un mínim de 3 punts de llum (el tipus que es vulgui però de funcionament amb l’energia de les piles abans comentades).
- A part del motor i, com a molt, una politja acoblada, la resta del cotxe estarà fet de materials de reciclatge i, en cap cas, formaran part de joguines, o tindran la funció que tenien quan es van fabricar (ex: les rodes, no poden ser rodes, sinó coses rodones, com taps de cava…). Es permeten elements de ferreteria com cargols i varilles…
- Tindrà un mínim de 3 rodes.
- No tindrà cap tipus de direcció a distancia.
La resta, disseny, estètica, materials, manera de connectar els elements elèctrics, presencia d’interruptors, etc, va a compte de l’equip de disseny.
La presentació del projecte es farà la penúltima setmana abans de final de curs, al mateix temps que es farà un cursa contra el rellotge en una distancia d’uns 20 metres, en dos intents.

En el projecte es valorarà:
a): Memòria, amb plànols, material i procés de construcció. (20%)
b): Funcionament , solucions tècniques, fiabilitat, compliment dels requeriments , correspondència amb la memòria (20%)
c): Estètica i acabats, originalitat i atractiu. (20%)
d): Realització del muntatge a classe (la memòria no cal) i actitud de treball. (20%)
e): Cursa contra el rellotge (20%)

Si en alguna de les 5 parts es treu un 0 o un no presentat , la nota màxima a obtenir del projecte serà un 5. L’absència en el lliurament haurà de ser totalment justificada i per part dels dos components. Es podrà recuperar segons les circumstancies.
Una mala actitud podrà baixar la nota més del 20% que te destinat.
El cotxe ha d’anar per no treure un 5 al projecte, per tant es recomana fer proves amb temps.
El projecte s’anirà fent durant les practiques i amb un possible termini final si queda temps. Per tant , es important avançar les practiques, si be, part de cada una s’ha de fer a classe.

Condicions finals:
A la darrera setmana de l curs, s’organitzarà una cursa en línia entre els que hagin tingut millor temps, incloent els que han tingut millor nota, per treure el millor projecte de segon al 2010, amb possible premi.

Projecte 2: EL SEMÀFOR

Caixa quadrada que , com a mínim, ha de tenir tres llums que vagin amb un commutador triple. Opcional pot ser altres controladors, mes cares del semàfor, “poste” de subjecció, maqueta addicional amb carrers….
Igualment caldrà fer una memòria, amb el material utilitzat, els plànols i els diners necessaris per portar a terme el projecte, així com el procés de construcció.
Les condicions de treball i de nota son els mateixos, amb la excepció que el 20% de la cursa passa a sumar-se al capítol de l’actitud i treball a classe gairebé en la seva totalitat

Es presentarà igualment a la penultima setmana de trimestre.